City Talks

Regulamin

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie dokumenty, o których tu mowa, określają zasady i warunki, z których możesz korzystać na naszej stronie internetowej citytalks.eu („nasza strona internetowa”) lub aplikacji mobilnej City Talks na Android lub iOS („nasza aplikacja mobilna”), łącznie zwane „nasze produkty”.

Korzystając z naszych produktów, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od 01 lipca 2018.

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych warunków użytkowania do Twojej dokumentacji, a także wszelkich ich przyszłych wersji, ponieważ możemy je aktualizować od czasu do czasu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub nie chcesz być przez nie ograniczany, nie możesz uzyskać dostępu do naszej witryny lub korzystać z niej.

NASZE DANE

Citytalks Sp. z o.o. ( "CITYTALKS ')
Cardinal Adam Sapieha 18
37-433 Przyszów

Tax ID: 8652566424

KRS: 0000682955

REGON: 367549871

Dane kontaktowe:

Zarząd / Właściciele: 

Codogni Paulina Magdalena
Siwek Anna Alicja

2. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY, KTÓRE UZYSKAJĄ DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY ZA POMOCĄ TWOJEGO URZĄDZENIA LUB POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO

Musisz upewnić się, że wszystkie osoby, które uzyskają dostęp do naszej witryny internetowej na Twoim komputerze (Twoich komputerach) lub urządzeniu (urządzeniach), lub które są dozwolone, lub mają dostęp do naszej witryny na Twoim komputerze (komputerach) lub urządzeniu (urządzeniach) lub korzystają z Twojego połączenia internetowego, są świadomi niniejszych warunków użytkowania i wszystkich innych dokumentów, o których mowa, oraz, że takie osoby również wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, takie osoby nie zgadzają się na niniejsze warunki użytkowania, lub nie chcą być przez nie ograniczane, nie mogą uzyskać dostępu do naszej witryny ani z niej korzystać, a Ty nie możesz im na to zezwolić.

3. INNE DOKUMENTY REGULUJĄCE KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG

3.1. Oprócz niniejszych warunków użytkowania, korzystanie z naszej strony internetowej podlega również regulacjom następujących dokumentów:

(a) Nasza polityka prywatności dostępna jest na stronie https://www.citytalks.eu/pl/polityka-prywatnosci

Nasza polityka prywatności reguluje nasze wykorzystywanie Twoich danych. Określa ona typy informacji, które zbieramy, powody, dla których je zbieramy, jak z nich korzystamy, gdzie możemy przekazać je podmiotom zewnętrznym, w jakich okolicznościach i z jakich powodów, oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące naszego użytkowania i/lub przetwarzania informacji o Tobie oraz Twoich praw w odniesieniu do Twoich informacji.

(b) Nasza polityka plików cookie jest dostępna na stronie https://www.citytalks.eu/pl/polityka-cookies

Nasza polityka dotycząca plików cookie, reguluje nasze korzystanie z plików cookies i korzystanie innych technologii na naszej stronie internetowej. Określa także typy plików cookies, których używamy, cele, dla których ich używamy , okoliczności, w których możemy umieszczać pliki cookies na Twoim komputerze , urządzeniu lub przeglądarce oraz inne istotne informacje związane z plikami cookies, takie jak zmiana preferencji przeglądarki i ustawienia, aby zaakceptować lub odrzucić pliki cookies.

3.2. Uzyskując dostęp do naszej witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w niniejszych warunkach użytkowania, potwierdzasz, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą polityką prywatności, a także nasze wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii zgodnie z naszą polityką plików cookies

3.3. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami użytkowania zawartych w niniejszych warunkach użytkowania, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

4. DOSTĘPNOŚĆ NASZYCH USŁUG

4.1. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie zapewniamy żadnej gwarancji, że:

(a) strona internetowa będzie dostępna w określonym czasie lub w dowolnym położeniu geograficznym;

(b) dostęp do strony internetowej będzie ciągły lub nieprzerwany; lub

(c) strona internetowa będzie dostępna lub zoptymalizowana na wszystkich przeglądarkach, komputerach, tabletach, telefonach lub platformach przeglądania;

4.2. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do całości lub części strony internetowej z dowolnego powodu, w tym ze względów biznesowych lub operacyjnych, takich jak poprawa wyglądu lub funkcjonalności strony internetowej, aktualizacje zawartości, okresowa konserwacja lub rozwiązywanie wszelkich problemów, o których się dowiedzieliśmy. Wszędzie tam, gdzie przewidujemy, że musimy zawiesić dostęp do strony internetowej przez znaczny okres czasu, postaramy się powiadomić o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. ZMIANY, KTÓRE MOŻEMY WPROWADZIĆ W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA ORAZ INNEJ DOKUMENTACJI

5.1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszych warunków użytkowania, naszej polityki prywatności, naszych zasad dotyczących plików cookies oraz wszelkiej innej dokumentacji, o której mowa w którymkolwiek z tych dokumentów. Możemy zmienić nasze warunki użytkowania i inną dokumentację z dowolnego powodu, w tym:

(a) aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia naszej działalności;

(b) w celu uwzględnienia wszelkich zmian, jakie wprowadzamy na naszej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, wszelkich nowych dodatków czy funkcjonalności, które zapewniamy, wszelkich korekt w środkach, za pomocą których dostarczamy powiadomienia, lub wszelkich zmian w treści, w celu lub dostępności naszej strony internetowej;

(c) aby dokładnie opisać nasze bieżące działania związane z przetwarzaniem danych, abyście byli na bieżąco z naszymi najnowszymi praktykami;

(d) aby poinformować użytkownika o wszelkich zmianach w sposobie używania plików cookies lub podobnych technologii gromadzenia informacji; lub

(e) w celu zapewnienia, że nasza dokumentacja jest zgodna ze wszelkimi aktualnymi i przyszłymi obowiązującymi przepisami, regulacjami i oficjalnymi wytycznymi.

5.2. Jeśli jest to wymagane przez prawo, poinformujemy Cię o wszelkich zmianach w niniejszych warunkach użytkowania lub innych dokumentach, do których się odnoszą, zamieszczając ogłoszenie na stronie i/lub publikując zaktualizowaną wersję niniejszych warunków użytkowania lub innych dokumentacji na naszej stronie z nową datą wejścia w życie podaną na początku.

5.3. Kontynuując dostęp do naszej witryny po zaktualizowaniu naszych warunków użytkowania, warunków sprzedaży i/lub treści umowy użytkownika, wyrażasz zgodę na zobowiązanie się wobec tych zaktualizowanych wersji. Przyjmujesz także do wiadomości, że kontynuując dostęp do naszej strony internetowej po zaktualizowaniu naszej polityki prywatności i/lub polityki plików cookies, praktyki określone w tych zaktualizowanych wersjach będą miały zastosowanie w przypadku przetwarzania przez nas Twoich informacji oraz korzystania z plików cookies i podobnych technologii.

5.4. Należy zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania i wszelkimi innymi dokumentami, do których się odnoszą, za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, aby upewnić się, że wiesz o warunkach obowiązujących aktualnie.

5.5. Data, w której niniejsze warunki użytkowania i/lub wszelkie inne dokumenty (w tym nasza polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookies) zostały ostatnio zmienione, jest określana na początku tego dokumentu i jest określana jako “data wejścia w życie” tego dokumentu.

6. WŁASNOŚĆ MATERIAŁU W NASZYCH USŁUGACH

6.1. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz jej zawartość są naszą własnością lub podlegają naszej licencji. Wszystkie te prawa są chronione prawem własności intelektualnej na całym świecie, a wszystkie prawa są zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej i jej zawartości, inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie, jest surowo zabronione. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są przez nas zastrzeżone.

6.2. Logo CITYTALKS jest znakiem towarowym należącym do w Citytalks Sp. z o.o., Kardynała Adama Sapiehy 18, 37-433 Przyszów.

6.3. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy, reklamy zawierające nazwy handlowe i znaki towarowe oraz inne oznaczenia marki będące własnością podmiotów zewnętrznych i używane lub wyświetlane na naszej stronie lub za jej pośrednictwem (zwane łącznie “Znakami Stron Trzecich”), jak również udostępniane przez nas za pośrednictwem kanałów social media lub newslettera, są/mogą być znakami towarowymi ich właścicieli, którzy mogą lub nie muszą popierać lub być z nami związani. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach użytkowania lub na warunkach dostarczonych przez właściciela “Znaków Stron Trzecich”, nic w niniejszych warunkach użytkowania, lub na stronie, lub za pośrednictwem strony internetowej, nie powinno być interpretowane jako udzielanie, przez domniemanie, estoppel (przeszkoda niepozwalająca stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jej poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami) lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek z naszych “Znaków Stron Trzecich”, które są używana lub wyświetlane na stronie internetowej, bez wcześniejszego, odpowiedniego, pisemnego zezwolenia właściciela, w każdym przypadku. Wszelka wartość wytworzona z wykorzystaniem naszych znaków towarowych będzie z korzyścią dla nas.

7. INFORMACJE I TREŚCI W NASZYCH USŁUGACH SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE NIEZALEŻNOŚCI

7.1. Nasza strona internetowa jest udostępniana w celu dostarczania ogólnych informacji o nas, naszej działalności oraz wszelkich oferowanych przez nas produktach lub usługach, które oferujemy od czasu do czasu. Nie udostępniamy naszej strony internetowej do żadnych innych celów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach użytkowania.

7.2. Treści na naszej stronie internetowej nie należy traktować jako porady. Użytkownik nie może polegać na żadnej zawartości naszej witryny do jakichkolwiek celów, a przed podjęciem decyzji o podjęciu jakiegokolwiek działania na podstawie całości lub jakiejkolwiek części treści dostępnej na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie, musi zasięgnąć niezależnej, profesjonalnej porady,

7.3. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że dowolna treść lub materiały dostępnej na naszej stronie internetowej, są od czasu do czasu dokładne, aktualne lub kompletne

8. DOZWOLONE UŻYCIE MATERIAŁÓW W NASZYCH USŁUGACH

8.1. Treści na naszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Możesz drukować lub udostępniać treści z naszej strony internetowej w celach zgodnych z prawem, prywatnych, osobistych i niekomercyjnych, a także możesz informować innych członków swojej organizacji o zawartości naszej witryny. Użytkownik nie może w inny sposób wydobywać, powielać ani rozpowszechniać treści naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody.

8.2. Za każdym razem, gdy drukujesz, pobierasz, udostępniasz lub przekazujesz treści z naszej strony internetowej innym osobom, nie wolno Ci dodawać, usuwać ani w żaden inny sposób modyfikować żadnych tekstów z naszej strony internetowej, nie możesz zmieniać żadnych obrazów, multimediów ani grafiki z naszej strony internetowej, w żaden sposób nie możesz usunąć żadnego towarzyszącego tekstu z takich obrazów, multimediów lub grafiki, a także musisz upewnić się, że wszelka zawartość przekazana do jakiejkolwiek strony trzeciej jest dokładną reprezentacją treści takiej, jaka pojawiła się na naszej stronie internetowej.

8.3. Zabronione jest używanie jakichkolwiek roboty indeksujące, pełzacze, pozyskiwanie danych, technologia ekstrakcji danych lub jakichkolwiek podobnych narzędzi podmiotów zewnętrznych do wydobywania lub reprodukowania jakichkolwiek danych lub treści z naszej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8.4. Ilekroć przekazujesz komukolwiek dowolną treść lub materiały z naszej strony internetowej, musisz potwierdzić, że jesteśmy autorami takich treści lub materiałów (lub innych autorów przyznane przez nas) w momencie przekazywania takich treści lub materiałów.

9. NIEDOZWOLONE ZASTOSOWANIE NASZYCH USŁUG

9.1. Użytkownik nie może reprodukować, duplikować, powielać ani odsprzedawać żadnej części naszej witryny internetowej ani żadnych treści z naszej strony internetowej, z wyjątkiem i w zakresie wyraźnie dozwolonym w niniejszych warunkach użytkowania.

9.2. Użytkownik nie może bez naszej uprzedniej pisemnej zgody uzyskiwać dostępu, ingerować, niszczyć ani zakłócać w jakikolwiek sposób naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, naszych systemów, żadnego z naszych urządzeń lub sprzętu, sieci, na których hostowana jest nasza witryna, żadnego oprogramowania jakiego używamy do tworzenia lub modyfikowania lub udostępniania Ci naszej strony internetowej lub jakiegokolwiek sprzętu komputerowego, wyposażenia, sieci, serwerów, oprogramowania lub technologii posiadanych lub obsługiwanych przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią.

9.3. Użytkownik musi korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej:

(a) W jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszającym obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

(b) w jakichkolwiek nieuczciwych celach;

(c) w celu przeprowadzania wszelkich niezamówionych lub niedozwolonych reklam, lub bezpośredniego lub pośredniego marketingu w jakikolwiek sposób, lub w inny sposób spamowania, komunikowania się lub wprowadzanie do obrotu na rzecz dowolnych towarów, usług lub firm nieautoryzowanych przez nas;

(d) aby wgrywać, hostować lub przekazywać wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie typu adware, oprogramowanie szpiegujące, robaki, trojany, programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, bomby logiczne lub inne szkodliwe programy lub kod, które mogłyby negatywnie wpłynąć na użytkownika lub działanie witryny, sprzętu, systemów, komputerów, tabletów, telefonów lub innych urządzeń użytkowników lub podmiotów zewnętrznych, lub do przesyłania wszelkich treści lub materiałów zawierających takie treści;

(e) w celu komunikowania się z, szkodzenia lub usiłowania wyrządzenia krzywdy dzieciom w jakikolwiek sposób; lub

(f) w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który narusza niniejsze warunki użytkowania lub warunki któregokolwiek z dokumentów, w którym mowa w niniejszych warunkach użytkowania.

9.4. Nie wolno Ci nam przesyłać żadnych informacji o Tobie, jeśli masz mniej niż 18 lat, lub o żadnej innej osobie, która:

(a) jest poniżej 18 roku życia; lub

(b) jeśli mają 18 lat lub więcej i nie otrzymałeś od nich wcześniejszej pisemnej zgody na przekazywanie nam informacji na ich temat;

9.5. Nie wolno Ci przekazywać nam żadnych informacji, które są uważane za “wrażliwe dane osobowe”. “Wrażliwe dane osobowe” to informacje o tobie lub jakiejkolwiek innej osobie, która ujawnia swoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych lub które są danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi, informacjami dotyczącymi twojego lub ich zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej;

9.6. Jeśli przypadkowo lub celowo prześlesz nam takie informacje, zostaniesz uznany za osobę, która wyraziła zgodę na przetwarzanie tych informacji na podstawie artykułu 9(2)(a) RODO .

10. WIRUSY I INNE SZKODLIWE TREŚCI

10.1. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa nie zawiera wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby takie wirusy i bugi nie były przesyłane na naszą stronę internetową.

10.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub wirusy na naszej stronie internetowej lub jakiekolwiek oprogramowanie, które może zostać przesłane do twojego komputera z naszej strony internetowej, lub jakiekolwiek konsekwencje lub działanie takich programów, które mogą mieć miejsce.

10.3. Musisz upewnić się, że posiadasz aktualną i skuteczną ochronę antywirusową na swoim komputerze lub innym urządzeniu do przeglądania.

10.4. Nie wolno przesyłać ani w inny sposób wprowadzać do naszej witryny żadnych wirusów, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania reklamowego, trojanów, bugów, bomb logicznych, keyloggerów, ani żadnych innych programów szkodliwych lub złośliwych.

10.5. Użytkownik nie może wykorzystywać podmiotów trzecich, oprogramowania ani technologii, w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, naszych serwerów, sprzętu, oprogramowania lub danych.

10.6. Nie wolno wykonywać żadnych ataków odmowy usługi (DOS) naszej stronie internetowej.

10.7. Nie wolno wykorzystywać żadnych czynności, które byłyby sprzeczne z ustawą Computer Misuse Act 1990.

10.8. Możemy zgłaszać wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia punktu 11 (wirusy i inne szkodliwe treści) odpowiednim władzom i możemy ujawnić Twoją tożsamość.

11. LINKI / ODSYŁACZE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

11.1. Odsyłacze do treści podmiotów zewnętrznych lub innych stron internetowych mogą od czasu do czasu pojawić się na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej. Wszystkie treści na witrynach stron trzecich są poza naszą kontrolą i nie oświadczamy, ani nie gwarantujemy, że taki treści są powiązane z nami lub naszą witryną, zrównoważone lub odpowiednie do użytku lub przeglądania, zgodne z prawem lub poprawne.

11.2. Strona internetowa podmiotów zewnętrznych, dostępna za pośrednictwem linku na naszej stronie, może zbierać i przetwarzać informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie związane z przetwarzaniem przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne, do której prowadzą linki z naszej strony internetowej, i nie ponosimy odpowiedzialności z tego tytułu. Powinieneś sprawdzić politykę prywatności każdej takiej strony trzeciej, aby ustalić, w jaki sposób mogą wykorzystywać Twoje dane, zanim zdecydujesz się na korzystanie z ich strony internetowej i jej funkcji.

12. LINKI/ODSYŁACZE DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

12.1. Użytkownik nie może łączyć się z naszą stroną internetową bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

12.2. W przypadku uzyskania naszej zgody na link do naszej strony internetowej:

(a) Użytkownik może udostępnić linki do naszej witryny na innych stronach internetowych będących w jego posiadaniu, pod warunkiem, że takie strony internetowe i korzystanie z linków do naszej strony internetowej jest zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania;

(b) Bez względu na to, gdzie umieszczasz link do naszej strony internetowej na jakiejkolwiek innej stronie, zgadzasz się, że zrobisz to w odpowiedni sposób, a nie w sposób zniesławiający lub dyskredytujący w stosunku do nas, który przedstawia nas lub firmę w niewłaściwy sposób, lub który powoduje jakiekolwiek szkody dla nas lub firmy; oraz

(c) Nie wolno umieszczać linków do naszej strony internetowej w celu zasugerowania jakiejkolwiek formy wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, współpracy, powiązania, stosunków handlowych, zatwierdzenia lub poparcia w związku z nami, jeśli nie istnieją, i w żadnym razie bez uprzednio uzyskanej naszej pisemnej zgody.

12.3. W każdej chwili możemy wycofać zgodę na zamieszczenie linku do naszej strony internetowej. W przypadku, gdy wycofamy zgodę na zamieszczenie linku do naszej strony internetowej, poinformujemy Cię o tym, po czym musisz natychmiast usunąć lub spowodować usunięcie jakichkolwiek linków czy odsyłaczy do naszej strony internetowej.

13. WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.1. Nie wykluczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, gdyby było to niezgodne z prawem, na przykład w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie. Jeśli obowiązujące przepisy prawne nie pozwalają Ci na zastosowanie całości lub części poniższych ograniczeń odpowiedzialności, ograniczenia będą Cię obowiązywać tylko w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

13.2. Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO, W ŻADNYCH WYPADKU (WŁĄCZNIE Z NASZYMI RODZICAMI, PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, STOWARZYSZONYMI, WYŻSZYMI URZĘDNIKAMI, DYREKTORAMI, CZŁONKAMI, PRACOWNIKAMI LUB AGENCJAMI), W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE ODPOWIADAJĄ ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ, USZKODZENIE (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, RZECZOWE, RZECZYWISTE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB INNE) KOSZTY, WYDATKI, ZOBOWIĄZANIA LUB KARY, NA CELU UMOWY, ZWROTU, NARUSZENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB INNYCH, PRZEWIDYWALNE LUB NIEZNANE, WYNIKAJĄCE, W ZWIĄZKU Z LUB W ODNIESIENIU DO:

(a) TWOJE KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ;

(b) WSZELKIEJ KORUPCJI LUB UTRATY DANYCH;

(c) JAKĄKOLWIEK NIEMOŻNOŚĆ DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKICHKOLWIEK PRZERW, ZAWIESZENIA LUB WYCOFANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ (Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU);

(d) JAKIEGOKOLWIEK TWOJEGO UŻYWANIA, JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI LUB MATERIAŁÓW NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM TWOJEMU WSZELKIEMU POLEGANIU NA OWEJ ZAWARTOŚCI LUB MATERIAŁACH;

(e) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, ZYSKÓW, SPRZEDAŻY, DZIAŁALNOŚCI LUB PRZYCHODÓW;

(f) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ REPUTACJI LUB RENOMY;

(g) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI;

(h) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ SZANS LUB MOŻLIWOŚCI; LUB

(i) JAKIEKOLWIEK INNE WTÓRNE, BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ LUB POŚREDNIĄ STRATY, ORAZ NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT LUB SZKÓD, BEZ OGRANICZEŃ, PONOSISZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIKOLWIEK KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK W PRZYPADKU TAKICH STRAT, USZKODZENIA, KOSZTÓW, WYDATKÓW, WYNIKAJĄCE ZOBOWIĄZANIA LUB KARY.

13.3. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, KTÓRYCH MÓGŁBYŚ UNIKNĄĆ POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z NASZĄ RADĄ, ABY ZASTOSOWAĆ AKTUALIZACJĘ OFEROWANĄ BEZPŁATNIE LUB ZA SZKODY, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE PRZEZ NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI INSTALACJI LUB MIEĆ MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE ZALECANE PRZEZ NAS.

13.4. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub zachowania zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem jakiejkolwiek strony trzeciej, i że ryzyko szkody lub uszkodzeń wynikających z powyższych spoczywa wyłącznie na Tobie.

13.5. ZGADZASZ SIĘ, ŻE W PRZYPADKU PONIESIENIA PRZEZ CIEBIE JAKICHKOLWIEK SZKÓD, ODNIESIENIA STRAT W WYNIKU OBRAŻENIA WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ, SZKODY, NIE SĄ NIEODWRACALNE LUB WYSTARCZAJĄCE, ABY UPOWAŻNIĆ CIĘ DO WYDANIA NAKAZU ZAPOBIEGAJĄCEGO JAKIEJKOLWIEK EKSPLOATACJI JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, USŁUGI, WŁASNOŚCI, PRODUKTU LUB INNEJ ZAWARTOŚCI POSIADANEJ LUB KONTROLOWANEJ PRZEZ NAS, A TAKŻE NIE BĘDZIESZ MIEĆ ŻADNYCH PRAW DO UPOMNIENIA LUB OGRANICZENIA ROZWOJU, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI REKLAMY, WYSTAWIENIA LUB WYKORZYSTANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, WŁASNOŚCI, PRODUKTU, USŁUGI LUB INNEJ TREŚCI BĘDĄCEJ NASZĄ WŁASNOŚCIĄ LUB PRZEZ NAS KONTROLOWANE.

13.6. W zakresie, w którym którekolwiek z postanowień niniejszego punktu 14 (WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) są niewykonalne jako całkowite wykluczenie/wyłączenie odpowiedzialności, należy je interpretować jako ograniczenia odpowiedzialności, ograniczając naszą odpowiedzialność wobec użytkownika w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

14. ODSZKODOWANIE

14.1. Użytkownik (a także każdy podmiot zewnętrzny, w imieniu której prowadzi się rachunek lub działalność na stronie internetowej) zgadza się bronić (na naszą prośbę), zabezpieczać nas i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami obsługi prawnej oraz kosztami wynikającymi lub w jakikolwiek sposób związanymi z jednym z poniższych (w tym w wyniku Twojej bezpośredniej działalności na stronie internetowej lub prowadzonej w Twoim imieniu):

(a) twoich przesłanych plików, dostępem do lub używania strony internetowej;

(b) twoich naruszeń lub domniemanych naruszeń tych warunków użytkowania;

(c) naruszenia praw podmiotów zewnętrznych, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, nagłaśniania, poufności, własności lub prawa do prywatności;

(d) naruszenia przez ciebie jakichkolwiek przepisów, zasad, regulacji, kodeksów, ustaw, rozporządzeń, wszelkich zarządzeń rządowych i quasi-rządowych, w tym, bez ograniczeń, wszystkich organów regulacyjnych, administracyjnych i ustawodawczych; lub

(e) jakiekolwiek błędne interpretacje, które popełniłeś.

14.2. Będziesz w pełni współpracował, zgodnie z naszymi wymaganiami, w celu obrony wszelkich roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo przyjąć całkowitą postawę obronną i kontrolę na wszelkimi sprawami podlegającymi Twojemu odszkodowaniu i nie będziesz w żadnym wypadku rozstrzygać żadnych roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

15. ZASTRZEŻENIA

15.1. STRONA INTERNETOWA JEST UDOSTĘPNIANIA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST", "JAK JEST DOSTĘPNA" I "Z WSZYSTKIMI WADAMI". W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, KTÓRE DOTYCZĄ:

(a) USŁUG;

(b) TREŚCI STRONY;

(c) DANE UŻYTKOWNIKA; LUB

(d) BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PRZESYŁANIEM INFORMACJI NA STRONĘ INTERNETOWĄ; DODATKOWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW, NIESTANDARDOWEGO TYTUŁU, WYMIANY HANDLOWEJ, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, INTEGRACJI SYSTEMU I WOLNOŚCI OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

15.2. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, NIEPRZERWANA, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE USŁUGA LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA TĘ USŁUGĘ, JEST WOLNY OD JAKICHKOLWIEK SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WIRUSÓW. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE INFORMACJE (W TYM WSZELKIE INSTRUKCJE) DOTYCZĄCE USŁUGI SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB UŻYTECZNE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ JEST ZGODNE Z PRAWEM W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, A MY W SZCZEGÓLNOŚCI REZYGNUJEMY Z TAKICH GWARANCJI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ DOROZUMIANYCH LUB INNYCH GWARANCJI, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU, GDY TAKIE PRAWO JURYSDYKCJI MA ZASTOSOWANIE DO CIEBIE I NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

15.3. UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z WITRYNY INTERNETOWEJ, OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE TWOJE DZIAŁANIE JEST ZGODNE Z PRAWEM W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UZYSKUJESZ DOSTĘP DO USŁUGI LUB Z NIEJ KORZYSTASZ.

15.4. NIE POPIERAMY TREŚCI, A KONKRETNIE ZRZEKAMY SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY (RZECZYWISTE, WTÓRNE, KARNE LUB INNE), OBRAŻENIA, ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ LUB INNĄ PRZYCZYNĘ JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB NATURY DZIAŁAŃ W OPARCIU O LUB WYNIKAJĄCE Z DOWOLNEJ TREŚCI.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

16.1. Niniejsze warunki użytkowania, wszelkie dokumenty, do których się odwołują, oraz wszelkie spory wynikające z nich lub w związku z nimi, a także wszelkie dokumenty, których dotyczą, zarówno umowne jak i pozaumowne, podlegają przepisom prawa polskiego i są interpretowane zgodnie z tym prawem.

16.2. Sądy Polskie mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń i sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania i związanych z nimi wszelkich dokumentów, do których się odnoszą.

17. PRAWO AUTORSKIE

17.1. Prawa autorskie do niniejszych warunków użytkowania są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawem autorskim na całym świecie oraz oprogramowaniem chroniącym prawa autorskie. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa własności intelektualnej w niniejszym dokumencie i w innych miejscach na naszej stronie internetowej, w tym wszelkie treści na naszej stronie internetowej, są zastrzeżone.